Dotace

V případě zájmu o pomoc se zpracováním žádosti o dotaci nás kontaktujte. Probereme možnosti spolupráce.

Kraj Vysočina – aktuální výzvy

Jednotlivé sloupce tabulky lze řadit abecedně kliknutím na příslušnou hlavičku, můžete si tak dotace seřadit např. podle názvu nebo data ukončení sběru. V dotacích můžete jednoduše vyhledávat zadáním jakéhokoliv slova z tabulky. U tabulky si také můžete nastavit počet položek na stránku.

ID podporyTyp dotačního programuNázev dotačního programuKontaktní
osoby
Finanční alokace v KčDatum zahájení sběru žádostíDatum ukončení
sběru žádosti
FV02724Fond VysočinySPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019Mgr. Švanda Petr, Havelková Monika2 500 0002019-01-142019-01-25
FV02723Fond VysočinyDOBROVOLNICTVÍ 2019Mgr. Tvarůžková Olga, Mgr. Hošková Monika3 100 0002019-01-142019-01-25
FV02722Fond VysočinySVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019Mgr. Švanda Petr2 000 0002019-01-142019-01-25
FV02721Fond VysočinyPROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019Mgr. Švanda Petr, Havelková Monika15 000 0002019-01-142019-01-25
FV02707Fond VysočinySPORTOVIŠTĚ 2019Ing. Beneš Zdeněk, Mgr. Horký Petr3 000 0002019-01-142019-01-25
FV02706Fond VysočinySPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019Němcová Kateřina, Ing. Kastner Milan, Mgr. Kacetlová Marie3 250 0002019-01-142019-01-25
FV02720Fond VysočinyPOSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019Bc. Doležalová IvaDiS. 400 0002019-01-152019-01-31
FV02716Fond VysočinyODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019Ing. Navrátilová Eva, Ing. Křivánková Iveta3 000 0002019-01-152019-01-31
FV02711Fond VysočinySTAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019Ing. Zvolánek Radek, Ing. Drápela Martin70 000 0002019-01-142019-02-04
FV02718Fond VysočinyPAMÁTKY 2019Panáčková Jaroslava, Ing. arch. Čermáková Olga14 500 0002019-01-152019-02-15
FV02713Fond VysočinyUČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019Bc. Hloušková Zdeňka1 000 0002019-02-012019-02-15
FV02719Fond VysočinyTURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019Ing. Kinclová Zuzana, 2 000 0002019-02-012019-02-28
FV02712Fond VysočinyUNESCO 2019Ing. arch. Čermáková Olga, Panáčková Jaroslava1 500 0002019-02-012019-02-28
FV02708Fond VysočinyCELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019Bc. Čermáková Jana, Mgr. Horký Petr500 0002019-01-142019-02-28
FV02715Fond VysočinyMÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019Mgr. Janoušková Gabriela2 800 0002019-01-212019-05-10
FV02714Fond VysočinyOBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019Mgr. Vichr Dušan, Hrůza Luděk, Bc. Stejskal Vít89 000 0002019-02-012019-06-28
FV02717Fond VysočinyPOSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019Mgr. Kacetlová Marie500 0002019-01-142019-10-31
FV02710Fond VysočinyÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019Ing. Beneš Zdeněk900 0002019-01-142019-10-31
FV02709Fond VysočinyPOŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019Ing. Beneš Zdeněk600 0002019-01-142019-10-31
FV02743Fond VysočinyMATEŘSKÁ CENTRA 2019Kumpa Jakub, Mgr. Holbová Stanislava600 000PřipravujemePřipravujeme
FV02742Fond VysočinyČISTÁ VODA 2019Ing. Zvolánek Radek, Ing. Drápela Martin7 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02741Fond VysočinyKRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2019Ing. Kastner Milan, Mgr. Horký Petr5 800 000PřipravujemePřipravujeme
FV02740Fond VysočinyCYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019, Ing. Kinclová Zuzana11 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02739Fond VysočinyHOSPODAŘENÍ V LESÍCH V 2019Ing. Bartoš Jiří7 500 000PřipravujemePřipravujeme
FV02738Fond VysočinyINVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019Mgr. Tvarůžková Olga, Mgr. Bína Jiří3 500 000PřipravujemePřipravujeme
FV02737Fond VysočinyPAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019Panáčková Jaroslava, Ing. arch. Čermáková Olga1 600 000PřipravujemePřipravujeme
FV02736Fond VysočinyZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2019Ing. Vondrová Lenka1 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02735Fond VysočinyBEZPEČNÁ SILNICE 2019Ing. Žižka Radek, 1 200 000PřipravujemePřipravujeme
FV02734Fond VysočinyREGIONÁLNÍ KULTURA 2019Panáčková Jaroslava, 1 800 000PřipravujemePřipravujeme
FV02733Fond VysočinyAKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019Bc. Dvořák Pavel, Leflerová Iva4 400 000PřipravujemePřipravujeme
FV02732Fond VysočinyTECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019Bc. Dvořák Pavel, Leflerová Iva2 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02731Fond VysočinyPREVENCE KRIMINALITY 2019Bc. Pohanová Andrea2 500 000PřipravujemePřipravujeme
FV02730Fond VysočinyÚZEMNÍ PLÁNY 2019Ing. Ryšavá Lenka3 200 000PřipravujemePřipravujeme
FV02729Fond VysočinyROZVOJ PODNIKATELŮ 2019Hrůza Luděk, Mgr. Vichr Dušan10 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02728Fond VysočinyVENKOVSKÉ PRODEJNY 2019Hrůza Luděk, Mgr. Vichr Dušan4 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02727Fond VysočinyNAŠE ŠKOLA 2019Hrůza Luděk, Mgr. Vichr Dušan4 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02726Fond VysočinyINFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019Ing. Šťastná Dana, Mgr. Jiráková Klára, Ing. Pavlinec Petr5 000 000PřipravujemePřipravujeme
FV02725Fond VysočinyJEDNORÁZOVÉ AKCE 2019Bc. Čermáková Jana, Mgr. Kacetlová Marie1 500 000PřipravujemePřipravujeme

Ministerstvo vnitra – aktuality k dotačním titulům

1 2 3 4

Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní dotace:

Podpora obnovy a rozvoje venkova – cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem 28. února 2019. V rámci podprogramu je možné využít následující dotační tituly:

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019 – odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Žádosti jsou přijímány od 20. listopadu 2018 do 28. února 2019.

Územní plán 2019 – výzva na dotační titul byla vyhlášena ke dni 5. 11. 2018. Žádosti lze podávat do 31. 1. 2019

Architektonické a urbanistické soutěže obcí 2019 – výzva na dotační titul byla vyhlášena ke dni 5. 11. 2018. Žádosti lze podávat do 15. 2. 2019

Podpora bydlení pro rok 2019 – obsahuje tři podprogramy

 • Technická infrastruktura – Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 80 tis. Kč na 1 pozemek zainvestovaných z podprogramu, na kterém vzniknou rodinné nebo bytové domy.
 • Podporované byty – Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav.
 • Bytové domy bez bariér – Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Rok 2019 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Příjem žádostí podatelnou MMR: 1. 12. 2018 – 15. 02. 2019


Ministerstvo zemědělství – aktuality k dotačním titulům

1 2 3 29

Ministerstvo kultury

Rada Státního fondu kultury rozhodla, že vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí a omezeným finančním prostředkům fondu určených pro rozdělení na projekty, pozastavuje od 26. 11. 2018 příjem žádostí o poskytnutí dotace na projekty s termínem realizace v roce 2019.


Ministerstvo životního prostředí

Národní program Životní prostředí – průběžně přidávány výzvy

 • Dešťovka – dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Nová zelená úsporám – program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.


Ministerstvo obrany

Péče o válečné hroby


Místní akční skupiny kraje Vysočina