Kraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě žádostí, zjednodušení celého procesu administrace i jednotném a včasném předávání informací. Celkem by mělo být na rok 2019 vyhlášeno 38 programů v objemu více jak 293 milionů korun. Zbývajících 19 programů pro rok 2019 vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu roku na svých dalších zasedáních.

Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Turistická a informační centra 20192 000 000 Kčprogram na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr‑vysocina.cz; Bc. VeronikaŠvarcová, tel: 564 602 355, Svarcova.V2@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019


UNESCO 20191500 000 Kč program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019


Památky 201914 500 000 Kč – program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 01. – 15. 02. 2019


Postupové přehlídky v kultuře 2019400 000 Kčprogram na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (odbor kultury, památkovépéče a cestovního ruchu, Bc. Iva Strnadová, tel.: 567 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019


Dobrovolnictví 20193 100 000 Kčprogram na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Monika Beranová, tel.: 564602 845, beranova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Svoz klientů do denních stacionářů acenter denních služeb 20192000 000 Kčprogram na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602834, svanda.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Provozování domácí hospicové péče201915 000 000 Kčprogram na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 20192 500 000 Kčprogram na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 ((odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Pořádání mistrovství ČR, Evropy,světa a světového poháru 2019600000 Kč program napodporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019


Celoroční aktivity handicapovaných2019500000 Kčprogram napodporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková,tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 28. 02. 2019


Účast na mistroství Evropy a světa2019900 000 Kčprogram na podporu účasti na mistrovstvíEvropy a světa ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019


Sportoviště 20193 000 000 Kčprogram na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Sportujeme a volný čas 20193250 000 Kčprogram na podporu dlouhodobé apravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935,nemcova.k@kr-vysocina.cz; Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942,kacetlova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Učební pomůcky ZUŠ 20191 000 000 Kčprogram na podporu pořizování a opravuučebních pomůcek základních uměleckých škol (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Zdeňka Hloušková, tel.: 564 602 950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 15. 02. 2019

Postupové soutěže a přehlídky proděti a mládež 2019500000 Kčprogram na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (odbor školství, mládeže asportu, Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942, kacetlova.m@kr-vysocina.cz)


Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019

Stavby ve vodním hospodářství 201970 000 000 Kčprogram na podporu staveb vodních děl kzajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke sníženímnožství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálníchzdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem sníženíjejich negativních dopadů (odborživotního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207,drapela.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 04. 02. 2019


Odpady a ekologická výchova 20193 000 000 Kčprogram na podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů a ekologickou výchovu (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz.)

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019


Místní Agenda 21 a Zdraví 2020v Kraji Vysočina 20192800 000 Kčprogram na podporu uplatňování principůudržitelného rozvoje (odborregionálního rozvoje, Mgr. Gabriela Šmikmátorová, tel.:564 602 586,smikmatorova.g@kr-vysocina.cz.)

Podávání žádostí: 21. 01. – 10. 05. 2019


Obnova Venkova Vysočiny 201989 000 000 Kčprogram na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602541,vichr.d@kr-vysocina.cz; Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 06. 2019

Výzvyk předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny.

Zdroj: Kraj Vysočina